Programjaink

2. TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0316 azonosító számú, a „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület kapacitásának megerősítése című projekt:

A program során – az egyesület belső kapacitásának erősítése érdekében – felmérésre kerülnek a szervezeti kapacitások, készül egy jelenlegi helyzetkép, egy diagnózis, majd a humánerőforrás fejlesztése valósul meg képzéssel, készségfejlesztéssel. A szervezeti hatékonyság növelése érdekében szervezetfejlesztési terv kidolgozásával, valamint minőségirányítási rendszer bevezetésével felkészül a szervezet a standardizált munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetésére. A programhoz kapcsolódóan alapvető irodai eszközök kerülnek beszerzésre és programmenedzser szervezi a szervezet tevékenységeit a program 11 hónapos futamideje alatt.

A program keretében megvalósuló konkrét tevékenységek:

 • szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése, helyzetkép készítése a szervezetről (diagnózis)
 • 1 fő képzésére, készségfejlesztésére kerül sor két tanfolyam (mentori, munkatanácsadói) keretében
 • szervezetfejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
 • más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség erősítése érdekében 2 alkalommal tanácskozás összehívása
 • projektmenedzsment feladatok ellátására 1 főalkalmazása heti 10 órában 11 hónapon át
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (pénzügyi tanácsadó, munkaerő-piaci tanácsadó)
 • honlap készítés
 • minőségbiztosítási rendszer kialakítására kerül sor a TÁMOP-2.6.1. kiemelt project keretében kidolgozott sztenderdek alapján  6 féle munkaerő-piaci szolgáltatásra
 • alapvető irodai eszközök beszerzése (laptop, multifunkciós készülék, projektor, telefon, íróasztal, szék)

A TÁMOP program keretében standardoknak megfelelően kialakítani tervezett munkaerő-piaci szolgáltatások, melyek minőségbiztosítás keretében kerülnek kialakításra:

 1. Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
 2. Egyéni álláskeresési tanácsadás
 3. Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
 4. Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás
 5. Szociális információnyújtás
 6. Egyéni fejlesztési terv
 7. Egyéni munkatanácsadás
 8. Pályatanácsadás - Pályaválasztási tanácsadás
 9. Egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítására, esélyegyenlőség elősegítésére irányuló tanácsadás

Munkaerő-piaci projektjük keretében fő célcsoportjuk: az aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak); jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel illetve elbocsátással fenyegetett személyek; tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt, vagy elhelyezkedés előtt állnak.

Szervezetük alaptevékenységéből adódóan ezen célcsoportokon belül is kiemelten a nőkre és hátrányos helyzetű személyekre fókuszálnak.

3. „NÓRA-HÁLÓZAT – országos gender tudatos munkaerő-piaci tanácsadó hálózat” programban való részvétel

2013. október 22-én pályázatot adtak be a JÓL-LÉT Alapítvány "NÓRA-HÁLÓ- gender tudatos munkaerő-piaci tanácsadó hálózat tudástranszferrel" című projektje keretében kiírt együttműködési felhívásra. A program 2013. szeptember – 2015. augusztus 31. között valósul meg a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatásával. A program keretében a JÓL-LÉT Alapítvány és 10 vidéki városban működő civil szervezet a női munkavállalás elősegítése érdekében a pályakezdő, kisgyermekes és 50 év feletti nők csoportjára speciálisan kialakított módszertan alapján országos lefedettségű, egységes sztenderdek szerint működő munkaerő-piaci hálózatot hoz létre.

A projektben vállalt feladatok:

 • 2013. október - novemberében együttműködik a főpályázó szakértőivel szervezeti diagnózisa elkészítésében
 • 2013. november 11-12-én biztosítja 1 fő aktív közreműködését a helyi munkaerő-piaci diagnózis előkészítését támogató módszertani workshopon és nemzetközi eseményen
 • 2013 decemberében elkészíti a helyi munkaerő-piaci térképet és akciótervet: a hálózat szakmai munkájának terület specifikus munkaerő-piaci jellegének kialakításához, illetve a női foglalkoztatottságot meghatározó tényezők országos szintű áttekintéséhez a program keretében egy átfogó munkaerő-piaci helyzetfelmérést végeznek, kvantitatív és kvalitatív adatfelvétellel és elemzéssel.
 • 2014. januártól májusig biztosítja 2 fő aktív közreműködését a Főpályázó biztosította 4*2 napos képzésen
 • 2014 májusáig elkészíti és a projekt végéig megvalósítja területi akciótervét
 • 2014 májusától a projekt zárásáig rendszeresen kapcsolatot tart a helyi munkáltatókkal, tájékoztatást nyújt a GYES - menedzsment programról,
 • 2014. május-júniusában a szervezettől 1 fő részt vesz egy norvég tanulmányúton és tapasztalatcserén
 • 2014 júniusát követően havonta átlagosan 20 fő célcsoport-tagot részesít tanácsadásban
 • főpályázó útmutatása alapján végzi tevékenységének pénzügyi (költségtérítéshez kapcsolódó számlák) és szakmai adminisztrációját (jelenléti ívek, fényképek, tanácsadói naplók stb.)
 • egységes módszertan alapján adatszolgáltatást biztosít a disszeminálandó országos hatásvizsgálathoz 2015 és 2016-ban,
 • együttműködik a helyi esélyegyenlőségi referens hálózattal az anti-diszkriminációs tanácsadó tevékenység ellátása érdekében a projekt zárásáig,
 • közreműködik a projekt eredményeit mérő munkaerő-piaci elemzések elkészítésében,
 • 2014-ben és 2015-ben helyi disszeminációs rendezvényeket szervez,
 • közreműködik a projekt online és offline, belső és külső kommunikációs tevékenységeiben.

A Nóra-háló projekt célja egy 10 régióra kiterjedő munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat létrehozása. A helyi Nóra-pontok tanácsadói a projekt időtartama alatt kb. 5000 nő számára nyújtanak munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadást. Támogatják a helyi munkáltatókat a munka és magánélet összhangját mindkét nem számára biztosító munkahelyek kialakításában, a nemek közti egyenlőség elősegítésében helyi szinten disszeminációs események szervezésével. A megvalósításában élenjáró norvég társadalom szemléletének megismertetését a norvég partnerszervezetként együttműködő Északi Női Egyetem biztosítja. A bevont civilek sokszínűségére alapozva a többszörös diszkrimináció által érintett női csoportok (fogyatékkal élők, romák, alacsony képzettségűek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák stb.) helyzetére is fel kívánják hívni a figyelmet. A részt vevő szervezetek közreműködésével részletes és árnyalt képet nyernek a különböző településeken, régiókban élő nők munkaerő-piaci esélyeiről, a diszkrimináció alakulásáról, így a nők foglalkoztatása előtt álló szemléleti és gyakorlati akadályok leküzdését célzó szakpolitikai javaslataik kidolgozása során figyelembe tudják venni a nők sokszínű igényeit és lehetőségeit.

4. RE-HÍD program Heves megyei megvalósításában való részvétel

2013. augusztus 1-től megvalósítóként részt vesznek a miskolci RE-HÍD (TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0033 azonosítószámú) programban, melynek célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, a védett foglalkoztatók által foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységek végzése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A tervezett célcsoport azon megváltozott munkaképességű inaktív-, álláskereső-, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek, akiknél a tartósan fennálló egészségi problémájuk, betegségük, funkcionális zavaruk, illetve egyéb egészségbeli korlátozottságuk miatt nem tudnak olyan életvitelt folytatni, mint a hozzájuk hasonló egészséges társaik. A program keretében Heves megyében 26 fő programba vonását, 13 db egyéni terv készítését, 6 fő munkába helyezését, 6 munkakör felmérését és 2 db együttműködési megállapodás megkötését tervezik megvalósítani.