Egyesületünkről

SZERVEZETÜNK RÖVID BEMUTATÁSA

A „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület nagyon fiatal, 2011. április 9-én alakult Egerben, olyan nonprofit szolgáltató, koordinációs és érdekvédelmi, közhasznú társadalmi szervezetként, melynek célja Heves megye civil közösségeinek fejlesztése, szakmai érdekképviseletének védelme. A szervezet bejegyzése 2011. május 18-án lépett hatályba.

A szervezet alapszabályát 2013. október 18-án módosította az új civil törvénynek megfelelően. Ennek hatályba lépésének ideje: 2013. november 20.

Az alapító tagjaink száma: 11 fő. 2013 szeptemberében 4 fő felvételére került sor, így a jelenlegi taglétszám 15 fő.

Alapító tagjaink a gazdasági életben és a civil szektor legkülönbözőbb területein tevékenykednek. 8 fő felsőfokú végzettségű: van közöttük pedagógus, szociálpedagógus, szociális szakember, személyügyi szervező, közgazdász és regisztrált mérlegképes könyvelő egyaránt. Tagjaink tanulmányai és a civil szektorban végzett több éves szakmai munkájuk révén széles rálátással rendelkeznek a hazai nonprofit szervezetek égető problémáira. E széleskörű szakmai tapasztalatokat felhasználva szeretnénk a megyei civil szervezetek (magánszemélyek) segítségére lenni, más civil szervezetekkel együttműködni, munkájukat, hatékony működésüket tanácsadással segíteni.

Főként azért vállalkoztak az egyesület megalapítására, hogy fejlődésre alkalmas közeget teremtsenek a maguk és környezetük fejlődésére nyitott szervezeteknek, a bennük dolgozó embereknek, önkénteseknek. Valamint, hogy rendszeres találkozási lehetőséget biztosítsanak egymással, és hogy az itt végzett tevékenységeikkel más területen is kipróbálják magukat, kibontakoztathassák szervezési és emberi képességeiket.

Mindannyian munka és család mellett vállaljuk a közösségért végzett tevékenységet. Baráti kapcsolataink révén szorosan együtt tudunk működni. Összetartó, empatikus emberek, nagy kapcsolati tőkével, bizalmon alapuló kapcsolatokkal, nagy ismeretségi körrel.

Tevékenységi területük: Heves megyére terjed ki.

A 15 főből 13 fő nő. Közös jellemzőjük a tenni akarás, mindannyian tettre kész, tevékeny hölgyek, akik szeretnék szebbé, jobbá tenni környezetüket, értelmes célokkal gazdagabbá tenni életüket. Valamennyien hétköznapi, de erős asszonyok, lányok, akik saját példájukon, akaraterejükön keresztül bizonyították, hogy saját kezükben van a sorsuk.

Valamennyien egyformán gondolkodnak a család fontosságáról és jövőjéről. Vallják, hogy a család legfőbb feladata, hogy biztonságot, fogódzót nyújtson ebben az értékvesztett, bizonytalan, állandóan változó világban, és hogy ebben a nőknek, családanyáknak meghatározó szerepe van. Az egyesület számára ezért is fontos a nők esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a családi értékek megőrzése.

Programjaink, szolgáltatások:

 1. Nonprofit tanácsadás

Szolgáltatásaink személyes és online konzultációk keretében ez idáig jellemzően nonprofit szervezeteknek, illetve alapítani szándékozó magánszemélyeknek szóltak:

 • segítségnyújtás a szervezetalapításban, jogi iratminták rendelkezésre bocsájtása; a későbbiekben nonprofit iratminták a honlapon
 • tanácsadás: változásmenedzsment, emberi erőforrás-menedzsment, nonprofit marketing-PR, finanszírozás és adományszervezés, projektmenedzsment, önkéntesség témakörökben;
 • egyéni igények szerinti pályázatfigyelés, segítségnyújtás pályázatírásnál, pályázati elszámolások menedzselése;
 • jogszabály változások figyelemmel kísérése, változásokkal kapcsolatos információáramoltatás a partnereknek;
 • nonprofit szervezetek gazdálkodási tudnivalói.
 1. TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0316 azonosító számú, a „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület kapacitásának megerősítése című projekt:

A program során – az egyesület belső kapacitásának erősítése érdekében – felmérésre kerülnek a szervezeti kapacitások, készül egy jelenlegi helyzetkép, egy diagnózis, majd a humánerőforrás fejlesztése valósul meg képzéssel, készségfejlesztéssel. A szervezeti hatékonyság növelése érdekében szervezetfejlesztési terv kidolgozásával, valamint minőségirányítási rendszer bevezetésével felkészül a szervezet a standardizált munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetésére. A programhoz kapcsolódóan alapvető irodai eszközök kerülnek beszerzésre és programmenedzser szervezi a szervezet tevékenységeit a program 11 hónapos futamideje alatt.

A program keretében megvalósuló konkrét tevékenységek:

 • szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése, helyzetkép készítése a szervezetről (diagnózis)
 • 1 fő képzésére, készségfejlesztésére kerül sor két tanfolyam (mentori, munkatanácsadói) keretében
 • szervezetfejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
 • más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség erősítése érdekében 2 alkalommal tanácskozás összehívása
 • projektmenedzsment feladatok ellátására 1 főalkalmazása heti 10 órában 11 hónapon át
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (pénzügyi tanácsadó, munkaerő-piaci tanácsadó)
 • honlap készítés
 • minőségbiztosítási rendszer kialakítására kerül sor a TÁMOP-2.6.1. kiemelt project keretében kidolgozott sztenderdek alapján  6 féle munkaerő-piaci szolgáltatásra
 • alapvető irodai eszközök beszerzése (laptop, multifunkciós készülék, projektor, telefon, íróasztal, szék)

A TÁMOP program keretében standardoknak megfelelően kialakítani tervezett munkaerő-piaci szolgáltatások (ez még változhat), melyek minőségbiztosítás keretében kerülnek kialakításra:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
 • Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás
 • Szociális információnyújtás
 • Egyéni fejlesztési terv
 • Egyéni munkatanácsadás
 • Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás

Munkaerő-piaci projektjük keretében fő célcsoportjuk: az aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak); jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel illetve elbocsátással fenyegetett személyek; tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt, vagy elhelyezkedés előtt állnak.

Szervezetük alaptevékenységéből adódóan ezen célcsoportokon belül is kiemelten a nőkre és hátrányos helyzetű személyekre fókuszálnak.

3„NÓRA-HÁLÓZAT – országos gender tudatos munkaerő-piaci tanácsadó hálózat” programban való részvétel

2013. október 22-én pályázatot adtak be a JÓL-LÉT Alapítvány "NÓRA-HÁLÓ- gender tudatos munkaerő-piaci tanácsadó hálózat tudástranszferrel" című projektje keretében kiírt együttműködési felhívásra. A program 2013. szeptember – 2015. augusztus 31. között valósul meg a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatásával. A program keretében a JÓL-LÉT Alapítvány és 10 vidéki városban működő civil szervezet a női munkavállalás elősegítése érdekében a pályakezdő, kisgyermekes és 50 év feletti nők csoportjára speciálisan kialakított módszertan alapján országos lefedettségű, egységes sztenderdek szerint működő munkaerő-piaci hálózatot hoz létre.

A projektben vállalt feladatok:

 • 2013. október - novemberében együttműködik a főpályázó szakértőivel szervezeti diagnózisa elkészítésében
 • 2013. november 11-12-én biztosítja 1 fő aktív közreműködését a helyi munkaerő-piaci diagnózis előkészítését támogató módszertani workshopon és nemzetközi eseményen
 • 2013 decemberében elkészíti a helyi munkaerő-piaci térképet és akciótervet: a hálózat szakmai munkájának terület specifikus munkaerő-piaci jellegének kialakításához, illetve a női foglalkoztatottságot meghatározó tényezők országos szintű áttekintéséhez a program keretében egy átfogó munkaerő-piaci helyzetfelmérést végeznek, kvantitatív és kvalitatív adatfelvétellel és elemzéssel.
 • 2014. januártól májusig biztosítja 2 fő aktív közreműködését a Főpályázó biztosította 4*2 napos képzésen
 • 2014 májusáig elkészíti és a projekt végéig megvalósítja területi akciótervét
 • 2014 májusától a projekt zárásáig rendszeresen kapcsolatot tart a helyi munkáltatókkal, tájékoztatást nyújt a GYES - menedzsment programról,
 • 2014. május-júniusában a szervezettől 1 fő részt vesz egy norvég tanulmányúton és tapasztalatcserén
 • 2014 júniusát követően havonta átlagosan 20 fő célcsoport-tagot részesít tanácsadásban
 • főpályázó útmutatása alapján végzi tevékenységének pénzügyi (költségtérítéshez kapcsolódó számlák) és szakmai adminisztrációját (jelenléti ívek, fényképek, tanácsadói naplók stb.)
 • egységes módszertan alapján adatszolgáltatást biztosít a disszeminálandó országos hatásvizsgálathoz 2015 és 2016-ban,
 • együttműködik a helyi esélyegyenlőségi referens hálózattal az anti-diszkriminációs tanácsadó tevékenység ellátása érdekében a projekt zárásáig,
 • közreműködik a projekt eredményeit mérő munkaerő-piaci elemzések elkészítésében,
 • 2014-ben és 2015-ben helyi disszeminációs rendezvényeket szervez,
 • közreműködik a projekt online és offline, belső és külső kommunikációs tevékenységeiben.

A Nóra-háló projekt célja egy 10 régióra kiterjedő munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat létrehozása. A helyi Nóra-pontok tanácsadói a projekt időtartama alatt kb. 5000 nő számára nyújtanak munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadást. Támogatják a helyi munkáltatókat a munka és magánélet összhangját mindkét nem számára biztosító munkahelyek kialakításában, a nemek közti egyenlőség elősegítésében helyi szinten disszeminációs események szervezésével. A megvalósításában élenjáró norvég társadalom szemléletének megismertetését a norvég partnerszervezetként együttműködő Északi Női Egyetem biztosítja. A bevont civilek sokszínűségére alapozva a többszörös diszkrimináció által érintett női csoportok (fogyatékkal élők, romák, alacsony képzettségűek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák stb.) helyzetére is fel kívánják hívni a figyelmet. A részt vevő szervezetek közreműködésével részletes és árnyalt képet nyernek a különböző településeken, régiókban élő nők munkaerő-piaci esélyeiről, a diszkrimináció alakulásáról, így a nők foglalkoztatása előtt álló szemléleti és gyakorlati akadályok leküzdését célzó szakpolitikai javaslataik kidolgozása során figyelembe tudják venni a nők sokszínű igényeit és lehetőségeit.

4.  RE-HÍD program Heves megyei megvalósításában való részvétel

2013. augusztus 1-től megvalósítóként részt vesznek a miskolci RE-HÍD (TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0033 azonosítószámú) programban, melynek célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, a védett foglalkoztatók által foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységek végzése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A tervezett célcsoport azon megváltozott munkaképességű inaktív-, álláskereső-, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek, akiknél a tartósan fennálló egészségi problémájuk, betegségük, funkcionális zavaruk, illetve egyéb egészségbeli korlátozottságuk miatt nem tudnak olyan életvitelt folytatni, mint a hozzájuk hasonló egészséges társaik. A program keretében Heves megyében 26 fő programba vonását, 13 db egyéni terv készítését, 6 fő munkába helyezését, 6 munkakör felmérését és 2 db együttműködési megállapodás megkötését tervezik megvalósítani.